صندوق اهرمی شتاب آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۶۱۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ NAV صدور واحدهای ممتاز NAV ابطال واحدهای ممتاز NAV واحدهای عادی خالص ارزش صندوق خالص ارزش واحدهای ممتاز خالص ارزش واحدهای عادی تعداد واحد ممتاز صادر شده تعداد واحد ممتاز باطل شده تعداد واحد عادی صادر شده تعداد واحد عادی باطل شده مانده گواهی ممتاز مانده گواهی عادی کل واحدهای صندوق نسبت اهرمی تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۷,۷۲۵ ۷,۶۱۰ ۱۲,۹۳۳ ۲۷,۱۳۸,۷۵۳,۱۸۷,۰۲۴ ۱۱,۴۱۴,۴۶۳,۱۰۰,۴۱۱ ۱۵,۷۲۴,۲۹۰,۰۸۶,۶۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۵,۸۲۶,۹۶۱ ۲,۷۱۵,۸۲۶,۹۶۱ ۱.۳۸ ۱,۱۰۳
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۷,۷۶۱ ۷,۶۴۶ ۱۲,۹۲۳ ۲۷,۱۸۱,۲۱۴,۴۲۴,۴۳۴ ۱۱,۴۶۹,۰۸۲,۶۰۷,۴۳۱ ۱۵,۷۱۲,۱۳۱,۸۱۷,۰۰۳ ۰ ۰ ۳,۱۰۳,۲۴۷ ۱۸۶,۰۶۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۵,۸۲۶,۹۶۱ ۲,۷۱۵,۸۲۶,۹۶۱ ۱.۳۷ ۱,۱۰۳
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۷,۷۶۹ ۷,۶۵۵ ۱۲,۹۱۳ ۲۷,۱۴۴,۱۴۹,۲۶۱,۲۴۲ ۱۱,۴۸۱,۸۴۵,۲۴۶,۲۷۶ ۱۵,۶۶۲,۳۰۴,۰۱۴,۹۶۶ ۰ ۰ ۹,۲۰۴,۱۴۱ ۷,۷۹۹,۵۱۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۹۰۹,۷۸۲ ۲,۷۱۲,۹۰۹,۷۸۲ ۱.۳۶ ۱,۰۷۷
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۷,۸۶۱ ۷,۷۴۵ ۱۲,۹۰۳ ۲۷,۲۴۹,۹۸۴,۴۱۵,۳۳۰ ۱۱,۶۱۷,۹۳۳,۳۴۸,۷۵۳ ۱۵,۶۳۲,۰۵۱,۰۶۶,۵۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۱,۵۰۵,۱۵۹ ۲,۷۱۱,۵۰۵,۱۵۹ ۱.۳۵ ۱,۰۵۳
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۸,۰۹۸ ۷,۹۸۲ ۱۲,۸۹۳ ۲۷,۵۹۲,۳۸۷,۲۱۲,۲۹۷ ۱۱,۹۷۲,۴۵۱,۱۹۷,۳۱۰ ۱۵,۶۱۹,۹۳۶,۰۱۴,۹۸۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۱,۵۰۵,۱۵۹ ۲,۷۱۱,۵۰۵,۱۵۹ ۱.۳ ۱,۰۵۳
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۸,۱۰۸ ۷,۹۹۱ ۱۲,۸۸۲ ۲۷,۵۹۳,۰۲۲,۴۴۵,۳۴۹ ۱۱,۹۸۶,۴۱۲,۹۸۷,۱۱۱ ۱۵,۶۰۶,۶۰۹,۴۵۸,۲۳۸ ۰ ۰ ۱۹,۹۰۲,۴۶۱ ۲۷۱,۷۸۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۱,۵۰۵,۱۵۹ ۲,۷۱۱,۵۰۵,۱۵۹ ۱.۳ ۱,۰۵۳
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۸,۱۳۳ ۸,۰۱۶ ۱۲,۸۷۲ ۲۷,۳۶۵,۴۸۰,۷۸۲,۲۲۲ ۱۲,۰۲۳,۶۷۲,۵۰۱,۴۰۶ ۱۵,۳۴۱,۸۰۸,۲۸۰,۸۱۶ ۰ ۰ ۲۶,۵۸۶,۳۵۷ ۲۲,۰۴۰,۶۷۱ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۱,۸۷۴,۴۷۸ ۲,۶۹۱,۸۷۴,۴۷۸ ۱.۲۸ ۱,۰۴۱
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۸,۱۵۵ ۸,۰۳۷ ۱۲,۸۶۲ ۲۷,۳۲۷,۴۶۹,۵۸۷,۴۲۱ ۱۲,۰۵۶,۰۴۶,۶۶۴,۷۱۷ ۱۵,۲۷۱,۴۲۲,۹۲۲,۷۰۴ ۰ ۰ ۸,۸۶۶,۸۱۱ ۲۹,۰۶۴,۳۵۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۸۷,۳۲۸,۷۹۲ ۲,۶۸۷,۳۲۸,۷۹۲ ۱.۲۷ ۱,۰۱۷
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۸,۱۶۴ ۸,۰۴۶ ۱۲,۸۵۱ ۲۷,۵۸۷,۵۴۰,۷۴۱,۸۵۷ ۱۲,۰۶۹,۶۱۹,۸۶۲,۱۷۶ ۱۵,۵۱۷,۹۲۰,۸۷۹,۶۸۱ ۹,۷۶۵,۰۰۰ ۰ ۷,۱۱۶,۸۳۶ ۳۰۲,۷۲۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۷,۵۲۶,۳۳۱ ۲,۷۰۷,۵۲۶,۳۳۱ ۱.۲۹ ۹۹۶
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۸,۰۳۰ ۷,۹۱۳ ۱۲,۸۴۰ ۲۷,۲۱۰,۰۳۸,۹۱۸,۸۹۳ ۱۱,۷۹۲,۸۹۴,۰۵۲,۶۱۳ ۱۵,۴۱۷,۱۴۴,۸۶۶,۲۸۰ ۰ ۰ ۲۱,۲۴۹,۸۰۸ ۱۲,۰۴۸,۰۱۹ ۱,۴۹۰,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۷۱۲,۲۱۷ ۲,۶۹۰,۹۴۷,۲۱۷ ۱.۳۱ ۹۶۰
۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۷,۹۰۴ ۷,۷۸۸ ۱۲,۸۳۰ ۲۶,۸۹۳,۲۵۸,۹۸۲,۵۶۵ ۱۱,۶۰۶,۱۸۰,۱۹۱,۳۲۵ ۱۵,۲۸۷,۰۷۸,۷۹۱,۲۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۴۹۰,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۱۹۱,۵۱۰,۴۲۸ ۲,۶۸۱,۷۴۵,۴۲۸ ۱.۳۲ ۹۴۴
۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۸,۱۲۵ ۸,۰۰۸ ۱۲,۸۲۰ ۲۷,۲۰۹,۰۹۴,۵۸۰,۱۵۲ ۱۱,۹۳۳,۹۳۰,۸۹۳,۱۹۲ ۱۵,۲۷۵,۱۶۳,۶۸۶,۹۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۴۹۰,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۱۹۱,۵۱۰,۴۲۸ ۲,۶۸۱,۷۴۵,۴۲۸ ۱.۲۸ ۹۴۴
۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۸,۱۳۴ ۸,۰۱۷ ۱۲,۸۱۰ ۲۷,۲۰۹,۸۱۴,۵۷۸,۵۷۱ ۱۱,۹۴۶,۵۶۵,۹۹۵,۸۹۱ ۱۵,۲۶۳,۲۴۸,۵۸۲,۶۸۰ ۰ ۰ ۲۳,۳۶۵,۲۹۷ ۱۶,۶۳۹,۴۴۳ ۱,۴۹۰,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۱۹۱,۵۱۰,۴۲۸ ۲,۶۸۱,۷۴۵,۴۲۸ ۱.۲۸ ۹۴۴
۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۸,۱۴۴ ۸,۰۲۷ ۱۲,۸۰۰ ۲۷,۱۲۷,۸۰۳,۳۱۰,۰۲۳ ۱۱,۹۶۲,۵۶۰,۷۶۲,۸۲۳ ۱۵,۱۶۵,۲۴۲,۵۴۷,۲۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۴۹۰,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۱۸۴,۷۸۴,۵۷۴ ۲,۶۷۵,۰۱۹,۵۷۴ ۱.۲۷ ۹۲۱
۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۸,۲۸۷ ۸,۱۶۹ ۱۲,۷۹۰ ۲۷,۳۲۷,۱۰۵,۰۷۴,۲۱۰ ۱۲,۱۷۳,۷۱۰,۳۷۲,۷۵۰ ۱۵,۱۵۳,۳۹۴,۷۰۱,۴۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۴۹۰,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۱۸۴,۷۸۴,۵۷۴ ۲,۶۷۵,۰۱۹,۵۷۴ ۱.۲۴ ۹۲۱
۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۸,۲۹۶ ۸,۱۷۸ ۱۲,۷۷۹ ۲۷,۳۲۷,۸۳۵,۱۸۰,۷۰۶ ۱۲,۱۸۷,۴۷۳,۱۰۹,۵۶۰ ۱۵,۱۴۰,۳۶۲,۰۷۱,۱۴۶ ۰ ۰ ۸۶,۶۸۷,۷۶۲ ۱۴۰,۲۴۸ ۱,۴۹۰,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۱۸۴,۷۸۴,۵۷۴ ۲,۶۷۵,۰۱۹,۵۷۴ ۱.۲۴ ۹۲۱
۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۸,۳۰۴ ۸,۱۸۷ ۱۲,۷۶۹ ۲۶,۲۲۳,۴۴۱,۶۶۲,۱۳۲ ۱۲,۲۰۰,۰۵۲,۶۴۲,۹۹۲ ۱۴,۰۲۳,۳۸۹,۰۱۹,۱۴۰ ۰ ۰ ۲۳,۳۸۰,۸۲۹ ۱۵۹,۳۹۶,۴۰۰ ۱,۴۹۰,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۰۹۸,۲۳۷,۰۶۰ ۲,۵۸۸,۴۷۲,۰۶۰ ۱.۱۵ ۹۰۴
۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۸,۳۰۴ ۸,۱۸۶ ۱۲,۷۵۹ ۲۷,۹۴۷,۳۴۰,۴۶۱,۹۱۷ ۱۲,۱۹۹,۵۱۱,۱۴۲,۹۸۸ ۱۵,۷۴۷,۸۲۹,۳۱۸,۹۲۹ ۹,۷۶۵,۰۰۰ ۹,۷۶۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۴۹۰,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۲۳۴,۲۵۲,۶۳۱ ۲,۷۲۴,۴۸۷,۶۳۱ ۱.۲۹ ۸۷۲
۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۸,۲۹۸ ۸,۱۸۱ ۱۲,۷۴۹ ۲۷,۹۲۶,۴۸۳,۶۱۶,۳۳۷ ۱۲,۱۹۰,۹۹۶,۸۲۳,۷۱۸ ۱۵,۷۳۵,۴۸۶,۷۹۲,۶۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۴۹۰,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۲۳۴,۲۵۲,۶۳۱ ۲,۷۲۴,۴۸۷,۶۳۱ ۱.۲۹ ۸۷۲
۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۸,۳۰۷ ۸,۱۸۹ ۱۲,۷۳۹ ۲۷,۹۲۷,۳۱۹,۱۰۳,۷۷۷ ۱۲,۲۰۴,۱۷۴,۸۳۷,۴۶۸ ۱۵,۷۲۳,۱۴۴,۲۶۶,۳۰۹ ۰ ۰ ۸,۱۹۲,۵۴۹ ۱۴۰,۷۳۷ ۱,۴۹۰,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۲۳۴,۲۵۲,۶۳۱ ۲,۷۲۴,۴۸۷,۶۳۱ ۱.۲۹ ۸۷۲