صندوق اهرمی شتاب آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۶۱۰
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ تصمیما مجمع صندوق موخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۱۰ صبح تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ درخصوص تغییر بند امیدنامه (ساعت ۱۰) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ساعت ۰۹:۰۰ تغییرات امیدنامه