صندوق اهرمی شتاب آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۶۱۰
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی واحد های عادی بازدهی واحد های ممتاز بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ %۰.۰۷۷ (۰.۴۷۱)% (۰.۴۳۸)%
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ %۰.۵۵۲ (۵.۳۱۳)% (۲.۱۵۹)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ %۲.۴۰۷ (۸.۸۹۵)% (۳.۶۰۷)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ %۷.۴۲۶ (۲۳.۲۵۵)% (۷.۲۳۱)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ %۱۴.۵۷۳ (۲۳.۱)% (۷.۸۶۶)%
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ %۲۸.۸۰۲ (۲۱.۶۲۷)% (۵.۹۰۸)%
تا زمان انتشار ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ %۲۹.۳۳ (۲۳.۷۶۳)% (۱۱.۰۱۵)%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۴۹ %۶.۲۹ %۵.۶
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۲۴ (۷.۷۴)% (۵.۶۴)%