صندوق اهرمی شتاب آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۶۱۰
مدیر سرمایه‌گذاری

اسامی گروه مدیران سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

علی سماعی

- خانم مونا حامی احمدی

مصطفی بابالو