صندوق اهرمی شتاب آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۶۱۰
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای دوره مالی ۷ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای دوره مالی ۷ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰(اصلاحیه) دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۴۰۲(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۴۰۲(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای ماه منتهی به ۱۴۰۲.۰۸.۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای ماه منتهی به ۱۴۰۲.۰۷.۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای ماه منتهی به ۱۴۰۲.۰۶.۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای ماه منتهی به ۱۴۰۲.۰۵.۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای ماه منتهی به ۱۴۰۲.۰۴.۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه برای ماه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۴۰۲ دانلود