صندوق اهرمی شتاب آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۶۱۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی واحد های عادی بازدهی سالانه شده واحد های عادی بازدهی واحد های ممتاز بازدهی سالانه شده واحد های ممتاز بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ % ۰.۰۸ % ۲۸.۲۴ % (۰.۴۷) % (۱۷۱.۸۵) % (۰.۴۴) % (۷۹.۸۴)
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ % ۰.۰۸ % ۲۸.۲۷ % (۰.۱۲) % (۴۲.۹۱) % ۰ % ۰
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ % ۰.۰۸ % ۲۸.۲۹ % (۱.۱۶) % (۴۲۴.۱۴) % (۰.۷۹) % (۹۴.۵۴)
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ % ۰.۰۸ % ۲۸.۳۱ % (۲.۹۷) % (۱,۰۸۳.۷۵) % (۰.۶۸) % (۹۱.۶۲)
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ % ۰.۰۹ % ۳۱.۱۷ % (۰.۱۱) % (۴۱.۱۱) % ۰ % ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ % ۰.۰۸ % ۲۸.۳۶ % (۰.۳۱) % (۱۱۳.۸۳) % ۰ % ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ % ۰.۰۸ % ۲۸.۳۸ % (۰.۲۶) % (۹۵.۳۷) % (۰.۲۷) % (۶۲.۴۴)
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ % ۰.۰۹ % ۳۱.۲۴ % (۰.۱۱) % (۴۰.۸۳) % ۰.۱۵ % ۷۵.۵۴
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ % ۰.۰۹ % ۳۱.۲۷ % ۱.۶۸ % ۶۱۳.۴۸ % ۰.۷۹ % ۱,۶۳۸.۱۷
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ % ۰.۰۸ % ۲۸.۴۵ % ۱.۶۱ % ۵۸۵.۸۴ % (۰.۱۲) % (۳۵.۶۶)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ % ۰.۰۸ % ۲۸.۴۷ % (۲.۷۵) % (۱,۰۰۲.۷۵) % (۰.۸۵) % (۹۵.۵۹)
۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ % ۰.۰۸ % ۲۸.۴۹ % (۰.۱۱) % (۴۰.۹۸) % ۰ % ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ % ۰.۰۸ % ۲۸.۵۲ % (۰.۱۲) % (۴۵.۴۷) % ۰ % ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ % ۰.۰۸ % ۲۸.۵۴ % (۱.۷۴) % (۶۳۴.۴۷) % (۰.۲۷) % (۶۲.۲۷)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ % ۰.۰۹ % ۳۱.۴۲ % (۰.۱۱) % (۴۰.۱۷) % ۰ % ۰
۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ % ۰.۰۸ % ۲۸.۵۸ % (۰.۱۱) % (۴۰.۱۲) % ۰ % ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ % ۰.۰۸ % ۲۸.۶۱ % ۰.۰۱ % ۴.۴۶ % (۰.۳۱) % (۶۷.۲۵)
۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ % ۰.۰۸ % ۲۸.۶۳ % ۰.۰۶ % ۲۲.۳۱ % ۰.۳۸ % ۳۰۴.۳۵
۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ % ۰.۰۸ % ۲۸.۶۵ % (۰.۱) % (۳۵.۶۶) % ۰ % ۰