صندوق اهرمی شتاب آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۶۱۰
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۳,۹۹۴,۷۸۲ ۲۳.۷۶ ۷,۱۵۰,۳۵۲ ۲۵.۸۳ ۷,۰۷۵,۵۱۱ ۲۵.۴۳ ۶,۸۱۰,۲۲۱ ۲۴.۷۱
سایر سهام ۱۱,۳۲۶,۶۸۴ ۶۷.۳۷ ۱۸,۵۶۴,۶۰۴ ۶۷.۰۷ ۱۸,۶۵۶,۷۷۵ ۶۷.۰۵ ۱۸,۶۱۰,۱۵۹ ۶۷.۵۳
اوراق مشارکت ۲۸۲,۶۲۵ ۱.۶۸ ۵,۶۰۱ ۰.۰۲ ۷۸۸ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۷۷۸,۵۱۱ ۴.۶۳ ۱,۲۶۶,۸۸۷ ۴.۵۸ ۱,۲۱۷,۸۰۹ ۴.۳۸ ۱,۱۲۷,۰۴۹ ۴.۰۹
سایر دارایی‌ها ۴۳۰,۶۸۱ ۲.۵۶ ۶۹۲,۲۸۳ ۲.۵ ۸۷۵,۱۵۲ ۳.۱۵ ۱,۰۱۲,۵۶۱ ۳.۶۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد