صندوق اهرمی شتاب آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۶۱۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۲
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۰۰,۹۲۲,۷۸۰
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۳,۹۹۹,۰۷۷,۲۲۰
NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۹,۲۹۸
NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۹,۱۹۵
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۳,۲۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۷,۲۱۱,۵۶۱,۷۱۵,۷۴۰
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۱۶,۹۳۵,۷۷۷,۱۰۵,۷۵۵
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۲۰,۲۷۵,۷۸۴,۶۰۹,۹۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۰۹:۳۴:۰۷
تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده
۱,۲۹۵,۷۶۲,۷۸۰
تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده
۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۳,۳۰۶
NAV صدور واحد‌هاي ممتاز
۹,۳۶۷
NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز
۹,۲۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۷,۶۶۸,۲۲۴,۰۲۷,۴۲۷
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۱۷,۲۴۱,۴۱۹,۵۵۰,۶۸۰
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۲۰,۴۲۶,۸۰۴,۴۷۶,۷۴۷
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ NAV صدور واحدهای ممتاز NAV ابطال واحدهای ممتاز NAV واحدهای عادی خالص ارزش صندوق خالص ارزش واحدهای ممتاز خالص ارزش واحدهای عادی تعداد واحد ممتاز صادر شده تعداد واحد ممتاز باطل شده تعداد واحد عادی صادر شده تعداد واحد عادی باطل شده مانده گواهی ممتاز مانده گواهی عادی کل واحدهای صندوق نسبت اهرمی تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
  ۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۹,۲۹۸ ۹,۱۹۵ ۱۳,۲۹۵ ۳۷,۲۱۱,۵۶۱,۷۱۵,۷۴۰ ۲۰,۲۷۵,۷۸۴,۶۰۹,۹۸۵ ۱۶,۹۳۵,۷۷۷,۱۰۵,۷۵۵ ۰ ۰ ۳۸,۱۳۸,۷۳۰ ۱۶,۲۹۵,۲۰۷ ۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۲۷۳,۸۴۵,۵۸۹ ۳,۴۷۹,۰۰۵,۵۸۹ ۰.۸۴ ۱,۶۴۰
  ۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۹,۲۴۵ ۹,۱۴۴ ۱۳,۲۸۴ ۳۶,۷۹۵,۹۲۰,۲۴۶,۸۶۵ ۲۰,۱۶۴,۳۲۴,۸۰۲,۱۲۱ ۱۶,۶۳۱,۵۹۵,۴۴۴,۷۴۴ ۰ ۰ ۸,۲۵۱,۱۰۰ ۳,۵۰۳,۰۲۹ ۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۲۵۲,۰۰۲,۰۶۶ ۳,۴۵۷,۱۶۲,۰۶۶ ۰.۸۲ ۱,۵۷۷
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۹,۱۸۶ ۹,۰۸۶ ۱۳,۲۷۴ ۳۶,۵۹۲,۳۲۷,۸۸۲,۰۴۳ ۲۰,۰۳۶,۲۷۸,۳۵۲,۴۱۳ ۱۶,۵۵۶,۰۴۹,۵۲۹,۶۳۰ ۰ ۰ ۴,۸۳۶,۲۹۲ ۱۳۸,۸۱۹,۷۱۳ ۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۲۵۳,۹۹۵ ۳,۴۵۲,۴۱۳,۹۹۵ ۰.۸۳ ۱,۵۲۳
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۹,۲۵۸ ۹,۱۵۷ ۱۳,۲۶۴ ۳۸,۵۱۲,۶۴۸,۶۳۳,۷۲۳ ۲۰,۱۹۱,۹۱۵,۵۴۷,۸۹۹ ۱۸,۳۲۰,۷۳۳,۰۸۵,۸۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۳۸۱,۲۳۷,۴۱۶ ۳,۵۸۶,۳۹۷,۴۱۶ ۰.۹۱ ۱,۴۷۶
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۹,۳۹۸ ۹,۲۹۶ ۱۳,۲۵۴ ۳۸,۸۰۶,۷۴۴,۸۱۰,۰۲۵ ۲۰,۴۹۹,۸۲۴,۰۹۸,۳۶۱ ۱۸,۳۰۶,۹۲۰,۷۱۱,۶۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۳۸۱,۲۳۷,۴۱۶ ۳,۵۸۶,۳۹۷,۴۱۶ ۰.۸۹ ۱,۴۷۶
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۹,۴۰۵ ۹,۳۰۳ ۱۳,۲۴۳ ۳۸,۸۰۷,۳۶۰,۴۸۰,۹۹۳ ۲۰,۵۱۵,۶۳۳,۳۸۰,۹۰۵ ۱۸,۲۹۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۸۸ ۰ ۰ ۱۰۴,۴۰۴,۳۴۳ ۵۹۶,۶۷۸ ۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۳۸۱,۲۳۷,۴۱۶ ۳,۵۸۶,۳۹۷,۴۱۶ ۰.۸۹ ۱,۴۷۶
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۹,۴۲۱ ۹,۳۲۰ ۱۳,۲۳۳ ۳۷,۴۵۵,۵۶۰,۳۱۲,۴۳۲ ۲۰,۵۵۱,۳۳۲,۴۱۷,۴۴۹ ۱۶,۹۰۴,۲۲۷,۸۹۴,۹۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۲۷۷,۴۲۹,۷۵۱ ۳,۴۸۲,۵۸۹,۷۵۱ ۰.۸۲ ۱,۴۴۲
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۹,۴۱۵ ۹,۳۱۵ ۱۳,۲۲۳ ۳۷,۴۳۱,۸۵۳,۶۱۵,۷۶۰ ۲۰,۵۴۰,۴۰۰,۰۱۸,۲۸۷ ۱۶,۸۹۱,۴۵۳,۵۹۷,۴۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۲۷۷,۴۲۹,۷۵۱ ۳,۴۸۲,۵۸۹,۷۵۱ ۰.۸۲ ۱,۴۴۲
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۹,۴۲۱ ۹,۳۲۱ ۱۳,۲۱۲ ۳۷,۴۳۲,۴۵۶,۸۵۵,۸۳۰ ۲۰,۵۵۵,۰۵۴,۹۸۵,۶۱۸ ۱۶,۸۷۷,۴۰۱,۸۷۰,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۷,۴۰۵,۰۹۸ ۵۳,۳۴۳ ۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۲۷۷,۴۲۹,۷۵۱ ۳,۴۸۲,۵۸۹,۷۵۱ ۰.۸۲ ۱,۴۴۲
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۹,۴۲۸ ۹,۳۲۸ ۱۳,۲۰۱ ۳۷,۰۷۲,۱۱۹,۵۹۳,۵۶۵ ۲۰,۵۶۹,۸۳۹,۹۶۸,۳۶۹ ۱۶,۵۰۲,۲۷۹,۶۲۵,۱۹۶ ۰ ۰ ۱۲,۱۲۶,۰۸۶ ۲,۶۰۸,۲۶۴ ۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۷۷,۹۹۶ ۳,۴۵۵,۲۳۷,۹۹۶ ۰.۸ ۱,۴۱۹
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۹,۳۲۶ ۹,۲۲۸ ۱۳,۱۹۱ ۳۶,۷۱۳,۲۹۱,۹۶۳,۲۴۳ ۲۰,۳۴۹,۰۶۲,۷۰۸,۰۰۹ ۱۶,۳۶۴,۲۲۹,۲۵۵,۲۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۲۴۰,۵۶۰,۱۷۴ ۳,۴۴۵,۷۲۰,۱۷۴ ۰.۸ ۱,۴۰۳
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۹,۳۸۳ ۹,۲۸۵ ۱۳,۱۸۱ ۳۶,۸۲۶,۵۲۳,۸۳۷,۴۸۴ ۲۰,۴۷۴,۷۰۰,۱۸۳,۹۹۰ ۱۶,۳۵۱,۸۲۳,۶۵۳,۴۹۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۲۴۰,۵۶۰,۱۷۴ ۳,۴۴۵,۷۲۰,۱۷۴ ۰.۸ ۱,۴۰۳
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۹,۳۸۹ ۹,۲۹۱ ۱۳,۱۷۱ ۳۶,۸۲۷,۱۹۰,۵۶۴,۹۳۷ ۲۰,۴۸۷,۷۷۲,۵۱۳,۱۸۳ ۱۶,۳۳۹,۴۱۸,۰۵۱,۷۵۴ ۰ ۰ ۸,۷۴۵,۶۷۱ ۶۵۱,۳۰۳ ۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۲۴۰,۵۶۰,۱۷۴ ۳,۴۴۵,۷۲۰,۱۷۴ ۰.۸ ۱,۴۰۳
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۹,۳۹۹ ۹,۳۰۱ ۱۳,۱۶۱ ۳۶,۷۳۱,۲۳۹,۲۹۶,۱۷۸ ۲۰,۵۱۰,۷۵۶,۸۲۳,۴۱۲ ۱۶,۲۲۰,۴۸۲,۴۷۲,۷۶۶ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۵۰,۰۰۰ ۱۴,۱۶۴,۱۹۸ ۴۲,۸۴۹,۴۸۵ ۲,۲۰۵,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۴۶۵,۸۰۶ ۳,۴۳۷,۶۲۵,۸۰۶ ۰.۷۹ ۱,۳۹۴
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۹,۳۹۶ ۹,۳۰۰ ۱۳,۱۵۱ ۳۷,۰۹۳,۷۲۳,۳۶۶,۲۱۱ ۲۰,۵۰۸,۳۲۵,۳۴۲,۱۶۸ ۱۶,۵۸۵,۳۹۸,۰۲۴,۰۴۳ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۸۹۱,۵۵۰ ۱,۱۰۷,۸۳۳ ۲,۲۰۵,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۲۶۱,۱۵۱,۰۹۳ ۳,۴۶۶,۳۶۱,۰۹۳ ۰.۸۱ ۱,۳۸۵
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۹,۴۳۳ ۹,۳۳۹ ۱۳,۱۴۱ ۳۶,۹۹۹,۴۳۱,۸۳۹,۳۷۹ ۲۰,۵۹۴,۶۳۶,۱۵۱,۳۶۳ ۱۶,۴۰۴,۷۹۵,۶۸۸,۰۱۶ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ ۱۸,۳۴۰,۷۳۴ ۴,۲۶۶,۸۸۷ ۲,۲۰۵,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۳۶۷,۳۷۶ ۳,۴۵۳,۵۷۷,۳۷۶ ۰.۸ ۱,۳۵۴
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۹,۴۶۵ ۹,۳۷۳ ۱۳,۱۳۰ ۳۶,۸۲۸,۰۹۳,۴۹۷,۹۲۱ ۲۰,۶۲۱,۸۱۹,۴۶۲,۱۵۱ ۱۶,۲۰۶,۲۷۴,۰۳۵,۷۷۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۷۴۵,۲۴۲ ۹۰,۸۹۵,۹۲۶ ۲,۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۴,۲۹۳,۵۲۹ ۳,۴۳۴,۴۹۳,۵۲۹ ۰.۷۹ ۱,۳۳۲
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۹,۳۱۰ ۹,۲۲۰ ۱۳,۱۱۹ ۳۷,۳۹۹,۶۳۴,۵۰۲,۰۸۸ ۲۰,۲۸۶,۶۳۰,۸۷۱,۷۴۱ ۱۷,۱۱۳,۰۰۳,۶۳۰,۳۴۷ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۴,۴۴۴,۲۱۳ ۳,۵۰۴,۶۴۴,۲۱۳ ۰.۸۴ ۱,۳۳۰
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۸,۷۳۸ ۸,۶۴۴ ۱۳,۱۰۹ ۳۴,۳۹۰,۵۶۹,۴۷۴,۸۴۷ ۱۷,۲۹۰,۶۱۰,۲۸۶,۶۳۰ ۱۷,۰۹۹,۹۵۹,۱۸۸,۲۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۴,۴۴۴,۲۱۳ ۳,۳۰۴,۶۴۴,۲۱۳ ۰.۹۹ ۱,۳۳۰
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۸,۷۴۵ ۸,۶۵۲ ۱۳,۰۹۸ ۳۴,۳۹۱,۲۹۵,۴۰۵,۷۰۲ ۱۷,۳۰۵,۶۸۵,۱۰۳,۸۲۸ ۱۷,۰۸۵,۶۱۰,۳۰۱,۸۷۴ ۰ ۰ ۱۷۸,۹۶۰,۷۹۳ ۴۶۸,۶۳۱ ۲,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۴,۴۴۴,۲۱۳ ۳,۳۰۴,۶۴۴,۲۱۳ ۰.۹۹ ۱,۳۳۰
  مشاهده همه