صندوق اهرمی شتاب آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۶۱۰
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصميمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰(افزایش سقف) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۲ آگهي دعوت به مجمع ساليانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳(ساعت ۱۳) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۳ اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ (ساعت ۱۱) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ (افزایش سقف) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۵ تصميمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ساعت ۱۰:۰۰(تغییرات امید نامه) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
۶ اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۷ تصميمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ساعت ۱۰:۰۰ (تغییر کارمزد متولی) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰ (با موضوع تغییرات امید نامه) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۱۰ تصميمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ساعت ۱۲۰۰ (هزینه نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۰۵
۱۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۲ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ درخصوص تغییر هزینه نرم افزار (ساعت ۱۲) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ (با موضوع تغییر کارمزد متولی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۴ تصميمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۱۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ درخصوص تغییر بند امید نامه (ساعت ۱۰) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ درخصوص تغییر بند اساسنامه (ساعت ۹) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۷ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ درخصوص تغییر بند اساسنامه ساعت ۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۹ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ درخصوص تغییر بند امیدنامه دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ درخصوص تغيير حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
۲۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ (با موضوع تغییر حق الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۲۳ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۲۴ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ تغییرات اسانامه (اضافه کردن یک بند به وظایف حسابرس صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ درخصوص تغییر نرخ بازدهی پیش بینی شده واحدهای عادی صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۷ دعوت به مجمع صندوق اهرمی شتاب آگاه دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۸ تصميمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۹ اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳۰ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۳۲ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ساعت ۰۹:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۳۳ تصميمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ساعت ۰۹:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۳۴ اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۳۵ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ساعت ۰۹:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۳۶ صورت‌جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۳۷ دعوت به مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۱